Pàgines

Translate

OBSERVACIONS
1. Les paraules d'una definició que porten un asterisc (*) són termes musicals que estan explicats en aquest diccionari en el lloc corresponent.
2. Les paraules en vermell contenen les definicions dels diccionaris en línia ressenyats i recullen la que han elaborat els alumnes.

L

Fonts documentals: (DCVB) || (DDTO) || (DIEC) || (GEC) || (GLDC) || (HLM) || (NMVG) || (RAE) || (TDM1) || (TDM2) || (TDM4) || (TELED) || (VQP-VPM) || (VQP-VTM) || (WKP-WTM) ||  

Pàgina d'inici
LARGO (llm).

LEGATO (llm).

LEITMOTIV (fmus).

LIED [lieder, en plural] (fmus). --- (DCVB) || --- (DDTO)  || --- (DIEC) || Forma musical concreta: ballada, cantata, concert, coral, lied, madrigal, melodia, missa, motet, oratori, rondó, simfonia, sonata, suite, etc. (GEC) || --- (GLDC) || En Alemán, canción. En música se usa este término para denominar un género lírico propio del Romanticismo, con textos poéticos de gran valor. (HLM) || --- (RAE)|| --- (TELED) || és un tipus de composició breu en alemany per a veu i piano. (VQP). [201314-BAT1]

LIEDER (Veieu Lied).

LÍNIA ADDICIONAL (llm). Petita ratlla que es dibuixa paral·lela al pentagrama* per poder escriure les notes* que en queden fora (McGH3).

LÍNIA DIVISÒRIA (llm). --- (DCVB) || --- (DDTO) || Traç del pentagrama i del tetragrama gregorià. (DIEC) || --- (GEC) || ---(GLDC) || --- (HLM)  || || --- (RAE) || || ---(TELED) || Línia que s'escriu de forma vertical al pentagrama* i serveix per separar un compàs* d'un altre. (VQP). [201112-ESO1] [201314-BAT1]
Són unes línies rectes, verticals que es col·loquen perpendiculament sobre el pentagrama* i que serveixen per separar els compassos*. [201112-ESO1]
LÍNIA MELÒDICA (llm). Disseny que segeuien les notes* d'una melodia* (McGH3) || Utilitzem aquest terme per referir-nos a la melodia d'una peça musical (TDM1)|| És el dibuix que formen les diferents altures del so (TDM1) (TELED) || Línia o trajectòria sonora que constitueix el tema de l'obra musical, i que podem trobar repetida en una altra frase* de l'obra o amb alguna petita variació  [201112-ESO1]

LIRA (org).

LLARGS (dan). Oscil·lació dels balladors [d'una sardana] d'esquerra a dreta i viceversa, marcant els passos de quatre en quatre. (Generalitat de Catalunya. Símbols de Catalunya. Fitxes, 1996)

LLAÜT (org)(hm1). És un instrument de corda pinçada que té 5 cordes dobles. La caixa de ressonància té forma de mitja pera i té un mànec on es tensen les cordes. Té un so suau. És d’origen àrab i durant els segles XV-XVII va ser molt utilitzat. [200809-ESO4]

LLENGÜETA (org). Un dels tres tipus d'embocadures* (TDM1) || Tipus d'embocadura* (TDM1) dels instruments de vent-fusta. || Lamineta mòbil en el tub de certs instruments de vent, que es produeix el so amb les seves oscil·lacions. (DIEC) [201112-ESO1]

LLENGÜETA SIMPLE (org). Llengüeta o canya. Es posa a l'embocadura* dels instruments com els clarinets i els saxos, i es subjecta amb l'abraçadera. Quina l'instrumentista es posa l'embocadura i la canya entre els llavis i bufa, la canya vibra i produeix el so que s'amplifica i es modifica en travessar el tub d el'instrument, [201112-ESO1]

LLENGÜETA DOBLE (org).

LLIBRET (llm)(hm1).

LLIGADURA (llm). (veieu Signes de prolongació). Signe consistent en una línia corba que uneix dues o més notes musicals i serveix per a indicar que s'han d'executar lligant les unes amb les altres. (DCVB) || --- (DDTO) ||  |Línia corba amb què s’indica que dues o més notes han d’ésser cantades o tocades amb una sola emissió de so. (DIEC) || Signe de notació medieval que unia dues notes sense aixecar la ploma el qui l’escrivia. (GEC) || --- (GLDC) || En la escritura del canto gregoriano, serie de notas que se ejecutan ligadas, es decir, sin separar su emisión consecutiva. También, signo de notación en forma de arco, que abarca a todas las notas que han de ejecutarse ligadas. Cuando el arco conecta dos o más notas de igual altura, se trata de una prolongación de la primera nota, que durará tanto como la suma de las dos o más notas ligadas. (HLM)  || Artificio con que se ata y liga la disonancia con la consonancia, quedando como ligada o impedida para que no cause el mal efecto que por sí sola causaría. (RAE) || Línia corba que indica que dues o més notes de la mateixa altura s'han d'interpretar en una sola emissió de so. (TELED)  || --- (VQP). [201112-ESO1] [201314-BAT1]
És un signe de perllongació en forma de línia corba que uneix dues notes del mateix nom i altura que s'han d'interpretar en una sola emissió de so. [201112-ESO1]
LLIGADURA D'EXPRESSIÓ (llm). Signe d'articulació que consisteix en una línia corba que inclou diferents notes* i que indica que s'ha d'interpretar tot el fragment de manera lligada, sense respiracions. En el cas dels instruments de corda, la lligadura d'expressió vol dir que l'intèrpret no ha de trencar la frase, com si l'instrument "no respirés". (McGH3)

LONGA (llm) (hm1). És una figura musical amb una durada que és el doble a la d'una quadrada* (o breu), i equival a quatre rodones*. A la música medieval, la longa era la nota més llarga. Es feia servir en el cant gregorià*. Actualment, i des de temps, ja no s'usa. (VQP) || Figura musical que, en la notació proporcional, equival a dues o tres breus. (DIEC) [201213-ESO4]

LUTHIER (org)(hm1).